ประวัติความเป็นมา

24 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพประจำจังหวัด ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 จนถึงในปัจจุบันยกฐานเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” เมื่อ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารเป็นการบริหารเชิงรุก ภายใต้การสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ “ มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of Wisdom Bank) ” ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดี และทีมคณะผู้บริหาร โดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา มีเป้าหมายเพื่อเปิดมหาวิทยาลัยต้อนรับชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในพันธกิจการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกเหนือจากพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งพันธกิจด้านบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากบริการวิชาการมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมและชุมชน ดังนั้นการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุก โดยดำเนินการสนับสนุกให้อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ คลอบคลุม และโปร่งใส สามารถพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ตามศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในแต่ศาสตร์ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอก และสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศต่อไป