รายงานวิจัยศึกษาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง:  รายงานวิจัยศึกษาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อับดุลฮาลิม อาแด
                       อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
 
วันที่เผยแพร่:  2561
 
สำนักพิมพ์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา