อินโฟกราฟิกส์(INFOGRAPHICS) รายงานสถิติจังหวัดยะลา พ.ศ. 2559

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านสังคม)

ชื่อเรื่อง:  อินโฟกราฟิกส์(Infographics) รายงานสถิติจังหวัดยะลา พ.ศ. 2559 

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
 
วันที่เผยแพร่:  2559
 
สำนักพิมพ์: 
 
URI: http://yala.nso.go.th/images/informationservices/interesting/infographicstatistics2016.pdf