การพัฒนาเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนสำหรับอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึลจังหวัดสุรินทร์

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูล (ด้านการศึกษา)

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนสำหรับอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึลจังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภชัย แก้วจันทร์ ชูชาติ พยอม และเอกราช นาคนวล
 
วันที่เผยแพร่:  2564
 
สำนักพิมพ์: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.